iaum

insta bale

3.1

درباره دانشكده پيراپزشكی

 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 1384 با سه رشته بهداشت مدارس ، هوشبری و اتاق عمل در مقطع کاردانی شروع به کار نمود.این دانشکده در سال 1394 به محل فعلی خود واقع در قاسم آباد  بلوار اديب – بين اديب 21 -19 انتقال یافت و از سال 1387 مقطع رشته های هوشبری و اتاق عمل به سطح کارشناسی ارتقاء یافته است. از سال 1392 این دانشکده علاوه بر دو رشته کارشناسی پيوسته هوشبری , کارشناسی پيوسته اتاق عمل در رشته كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي جذب دانشجو دارد.

فضای آموزشی دانشكده 

ساختمان دانشكده به مساحت حدود 2043 متر مربع مي باشد كه فضاي آن داراي 7 كلاس آموزشي و هر كلاس حدود 50 مترمربع مي باشد .

امكانات و تجهيزات آزمايشگاهی

كارگاه ها آموزشي شامل : 1- كارگاه بهداشت 2- كارگاه مولاژ 3- كارگاه كمكهاي اوليه 4- كارگاه اسكراب 5- كارگاه مراقبتهاي پرستاري 6- كارگاه شبيه سازي معاينات  فيزيكي7 -كارگاه احياء قلبي ريوي 

آزمايشگاه علوم آزمايشگاهي در دانشكده تجهيز شده مي باشد، بعلاوه دانشجويان از ساير آزمايشگاههاي حوزه علوم پزشكي شامل:

1-آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2- آزمايشگاه قارچ شناسي وانگل شناسي 3- آزمايشگاه ايمونولوژي 4- آزمايشگاه پاتولوژي وبافت شناسي 5- آزمايشگاه بيوشيمي (اين آزمايشگاهها علاوه برسرويس دهي به دانشجويان جهت استفاده از فعاليت هاي پژوهشي نيزآماده مي باشد) 6- پژوهشكده زكريا مخصوص انجام كارهاي تحقيقاتي وپژوهشي درزمينه هاي كشت سلولي،ايمونوژنتيك ،فيزيولوژي ،كارباحيوان،بافت وآسيب شناسي وميكروبيولوژي و..... استفاده مينمايند؛همچنين بيمارستانهاي دانشگاه هاي آزاداسلامي مشهد(آريا و22بهمن)داراي كارشناس بهداشت محيط مي باشد كه مي تواند جهت آشنايي با فعاليتهاي اين حوزه مورد استفاده قرار گيرد.