درباره دانشکده پیراپزشکی

pic1

 

دانشكده پيراپزشكى

دانشكده پيراپزشكى دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 1384 با سه رشته بهداشت مدارس ،هوشبرى واتاق عمل در مقطع كاردانى شروع به كار نمود اين دانشكده در سال 1385 به محل  بلوار ملك آباد  خيابان فرهاد انتقال يافت ودرسال 1394 به محل فعلي واقع در قاسم آباد بلوار اديب  نبش اديب 19 انتقال يافت. از سال 1387 مقطع هوشبرى واتاق عمل به سطح كارشناسى ارتقاء يافته است .