• صفحه اصلى
  • رشته تحصيلى
  • کارشناسی
  • کارشناسی پیوسته بدون آزمون

کارشناسی پیوسته بدون آزمون


كد رشته

111- واحد مشهد

جنيست

20202

زبان و ادبيات عربي

زن ومرد

20312

آموزش زبان انگليسي

زن ومرد

20321

زبان و ادبيات فرانسه

زن و مرد

20323

مترجمي زبان فرانسه

زن و مرد

20429

علوم قرآن و حديث

زن ومرد

20454

فقه ومباني حقوق اسلامي

زن ومرد

20481

تاريخ و تمدن ملل اسلامي

زن ومرد

25073

برنامه ريزي اجتماعي و تعاون

زن ومرد

20615

مطالعات خانواده

زن ومرد

20812

علوم سياسي

زن ومرد

21207

مديريت بازرگاني

زن ومرد

21211

مديريت صنعتي

زن ومرد

21245

مديريت مالي

زن ومرد

21301

حسابداري

زن ومرد

21475

علوم ورزشي

زن ومرد

21517

جغرافيا

زن و مرد

30123

رياضيات و كاربردها

زن و مرد

30231

فيزيك مهندسي

زن ومرد

30401

زمين شناسي

زن ومرد

30578

زيست فناوري

زن ومرد

30801

آمار

زن و مرد

40106

مهندسي پزشكي

زن ومرد

40461

مهندسي ورزش

زن ومرد

41018

علوم كامپيوتر

زن ومرد

50148

مهندسي علوم دامي

زن ومرد

50169

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

رن و مرد

60102

طراحي صنعتي

زن ومرد

60111

نقاشي

زن ومرد

60205

مهندسي شهرسازي

زن ومرد