امروز
سه شنبه - ۲۴ مهر - ۱۳۹۷
:


iaum

insta sorosh

مسئولين دانشكده

نام و خانوادگي سمت مدرك تحصيلي
زهرا سويدي رئيس دانشكده و مديرگروه بهداشت مدارس كارشناسي ارشد پرستاري
حسن يزدانفر  معاون آموزشي دانشكده و مدير گروه علوم آزمايشگاهي دكتري انگل شناسي و قارچ شناسي
زهرا اكبري اوغاز  مدير گروه هوشبري كارشناسي ارشد پرستاري
مليحه سادات گواهي  مدير گروه اتاق عمل كارشناسي ارشد پرستاري
سيدعلي هوشيار احمدي  مدير پژوهشي  كارشناسي ارشد پرستاري