امروز
سه شنبه - ۲۴ مهر - ۱۳۹۷
:


iaum

insta sorosh

معرفي معاون پژوهش و فناوري

معاون پژوهـــــش و فنــــــاوري : آقاي دكتر اسماعيل خيرخواه

آخـرين مــــدرك تحصيلـي :  دكتـراي كامپيوتر

گــروه آموزشـــى : كامپيوتر

مرتبـــه علمــى : استاديار

شماره تماس :05135251277

پست الكترونيكى :  research[at]mshdiau.ac.ir