امروز
چهارشنبه - ۲۱ آذر - ۱۳۹۷
:


iaum

insta sorosh

معرفي معاون پژوهش و فناوري

dr.kheirkhah 
 
 
معاون پژوهـــــش و فنــــــاوري : آقاي دكتر اسماعيل خيرخواه

آخـرين مــــدرك تحصيلـي :  دكتـراي كامپيوتر

گــروه آموزشـــى : كامپيوتر

شماره تماس :05136637842

پست الكترونيكى :  research[at]mshdiau.ac.ir