امروز
چهارشنبه - ۲۱ آذر - ۱۳۹۷
:


iaum

insta sorosh

مسؤلين دانشكده حقوق

 پست  نام ونام خانوادگي  رزومه
رياست دانشكده دكترمجتبي زاهديان zahedian
معاون دانشكده دكتر احمدجوانشيري javanshiri
معاون پژوهشي دكترعليرضاغفوري ghafoori
مديرگروه حقوق دكتراميرحسين ملكي زاده melkizade
مديرگروه علوم سياسي دكترحميدسعيدي جوادي saidijavadi
مدرگروه زبان انگليسي دكترميترازراعت پيشه zeraat pishe
مديرگروه زبان فرانسه دكترسعدي جعفري jafarisadi
مسئول دفترفرهنگ روحاني علي موحدي راد  موحدي
مسئول آموزش آقاي احمدسيدخدادادي khodadadi.aspx
مسئول امورعمومي آقاي عليرضابابارضا