دانشگاه آزاد اسلامى در سراسر جهان PDF چاپ نامه الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامى هم اكنون داراى 5 واحد بين المللى در ساير كشورها مى باشد:
  • واحد آكسفورد
  • واحد دوبى
  • واحد لبنان
  • واحد زنگبار
  • واحد كابل