دفترچه راهنماى دانشجويى PDF چاپ نامه الکترونیک

بعد از انجام ثبت نام دانشجويان جديد الورود در اردويى كه توسط دانشگاه جهت آشنايى بيشتر برگزار مى گردد اين دفترچه راهنما به دانشجويان داده مى شود كه فهرست مطالب آن به شرح زير مى باشد :

 • معرفى دانشگاه آزاد اسلامى
 • پيشينه شهر مقدس مشهد 
 • نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى دردانشگاههاى آزاداسلامى استان خراسان رضوى
 • حوزه رياست دانشگاه  
 • معاونت علوم پزشکى   
 • معاونت فرهنگى     
 • معاونت آموزشى    
 • معاونت دانشجويى   
 • معاونت پژوهشى    
 • معاونت عمرانى     
 • معاونت ادارى ومالى  
 • معاونت مدارس سما 
 • بسيج دانشجويى و تشكلهاى اسلامى
 • دفتر تحصيلات تکميلى  
 • كميته انضباطى دانشجويان 
 • خلاصه اى از آئين نامه آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى  
 •  معرفى دانشكده ها 
 • اسامى مسئولين دانشگاه