تقویم ترمی PDF چاپ نامه الکترونیک
تقويم نيمسال اول سال تحصيلى 91 - 90

انتخاب واحد  : سه شنبه  90/06/15 تا  90/6/22
شروع كلاسها :  شنبه 26 شهريورماه
پايان كلاسها  : پنجشنبه 15 دى ماه
امتحانات :يكشنبه  18 / 10 / 90  لغايت چهارشنبه 5 / 11 / 1390


تقويم نيمسال دوم سال تحصيلى 91 - 90

عنوان

زمانبندى

انتخاب واحد

داخل و خارج از دانشگاه شنبه 90/11/15 تا پنجشنبه 90/11/20

فقط خارج از دانشگاه 21 و 90/11/22

شروع كلاسها

يكشنبه 90/11/23

حذف و اضافه

سه شنبه 90/12/9 تا دوشنبه 90/12/15

پايان كلاسها در سال 90

پنجشنبه 90/12/25

شروع كلاسها در سال 91

دوشنبه 91/01/14

حذف اضطرارى

لغايت دوشنبه 91/02/25

توزيع كارت ورود به جلسه امتحان

ازدوشنبه 91/03/8 تا پنجشنبه 91/03/25

پايان كلاسها

پنجشنبه 91/3/25

امتحانات

دوشنبه 91/3/29 تا چهارشنبه91/4/14برنامه زمانبندى انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلى 91 - 90

برنامه زمانبندي حذف و اضافه ترم دوم سال تحصيلي 91 -90