برای مشاهده لیست رشته های مربوط به حروف الفبا بر روی حرف مورد نظر خود (حرف اول رشته مورد نظر) کلیک فرمایید.

ث ت پ ب الف
د خ ح چ ج
س ژ ز ر ذ
ظ ط ض ص ش
ك ق ف غ ع
و ن م ل گ
      ى ه
ا - آ PDF چاپ نامه الکترونیک

 

مقطع

نام رشته

 

كارشناسى پيوسته

كارشناسى ارشدناپيوسته

آمار

 

 

كارشناسى ناپيوسته

آموزش دينى و عربى

 

 

كارشناسى ناپيوسته

آموزش رياضى

 

 

كارشناسى ناپيوسته

آموزش زبان انگليسى

 

كاردانى ناپيوسته

كارشناسى ناپيوسته

آموزش علوم تجربى

 

 

كارشناسى ناپيوسته

آموزش و پرورش ابتدايى

 

كاردانى ناپيوسته

كارشناسى پيوسته

اتاق عمل

كارشناسى پيوسته

كارشناسى ارشد ناپيوسته

دكترا ناپيوسته

الهيات و معارف اسلامى-تاريخ و تمدن ملل اسلامى

كارشناسى پيوسته

كارشناسى ارشد ناپيوسته

دكترا ناپيوسته

الهيات و معارف اسلامى-فقه ومبانى حقوق اسلامى