برای مشاهده لیست رشته های مربوط به حروف الفبا بر روی حرف مورد نظر خود (حرف اول رشته مورد نظر) کلیک فرمایید.

ث ت پ ب الف
د خ ح چ ج
س ژ ز ر ذ
ظ ط ض ص ش
ك ق ف غ ع
و ن م ل گ
      ى ه
ت PDF چاپ نامه الکترونیک

مقطع

نام رشته

 

 

كاردانى پيوسته

تاسيسات

 

 

كاردانى پيوسته

تربيت بدنى

كاردانى پيوسته

كارشناسى پيوسته

كارشناسى ارشد ناپيوسته

تربيت بدنى و علوم ورزشى

 

 

كارشناسى ارشد ناپيوسته

تربيت بدنى و علوم ورزشى- فيزيولو‍‍ژى ورزشى

 

 

كارشناسى ارشد ناپيوسته

تربيت بدنى و علوم ورزشى- مديريت ورزشى

 

 

كارشناسى ناپيوسته

تربيت دبير تربيت بدنى و علوم ورزشى

 

 

كارشناسى ناپيوسته

تربيت معلم زبان و ادبيات فارسى

 

 

كاردانى ناپيوسته

تكنولوژى محيط زيست