• صفحه اصلى

درباره معاونت اداري مالي

حوزه معاونت اداري و مالي مسئوليت برقراري نظام امور اداري و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري و مالي را بر عهده دارد. به طور محوري رسيدگي به اموركاركنان  از جمله استخدام ,ارتقاء ,امور رفاهي , وصول درآمدها و نظارت بر فعاليت قسمت هاي تابعه و عمدتا تامين نيازهاي خدماتي و پشتيباني دانشگاه ونيز ارائه خط مشي هاي مناسب براي تامين نيروي انساني مورد نياز تشكيلات مصوب و ساير ظوابط در اين حوزه انجام مي شود با توجه به اينكه بالغ بر1100 پرسنل در واحد جامع مشهد درسه حوزه ستادي, دانشكده ها وبيمارستان ها مشغول به كار هستند تامين امكانات رفاهي آنان از ضروريات و جرء اولويت هاي اين حوزه مي باشد.اين حوزه در زمين تدوين استراتژي برنامه هاي تشکيلاتي دانشگاه و سيستم هزينه و درآمدها، با همکاري دانشکده ها در سطح دانشگاه فعاليت دارد.نمونه هاي ديگر از شرح وظايف بشرح ذيل اعلام مي گردد:  

1_همكاري بارئيس دانشگاه دراجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.2_ انجام بررسي هاي سازماني و برآورد نيروي انساني موردنياز دانشگاه. 3_نظارت برحسن اجراي كليه قوانين ومقررات مربوط به اموراستخدامي ومعاملاتي. 4_نظارت بر کليه امور ساختماني، تاسيساتي، تعميراتي، بهداشت محيط و نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي مربوطه. 5:ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي دانشگاه.6_ حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و اظهارنظر در خصوص رفع مشكل موجود.7_شركت در شوراها، كمسيونها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل اداري در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه،  

 اين معاونت شامل ادارات ذيل است:

-اداره كل امور اداري (مدير كل:محمد جواد طيبي)

-اداره كل امور مالي وذيحسابي(مدير كل :آقاي سعيد محمودي)

-اداره امور عمومي(رييس :مصطفي ناصري فر)

-اداره تداركات وانبارها(رييس:علي الهيان )

-اداره حفاظت فيزيكي (رئيس:مصطفي شريفي فر)

-صندوق رفاه دانشجويان(رئيس:محد رضا جهاني )