برای مشاهده لیست رشته های مربوط به حروف الفبا بر روی حرف مورد نظر خود (حرف اول رشته مورد نظر) کلیک فرمایید.

ث ت پ ب الف
د خ ح چ ج
س ژ ز ر ذ
ظ ط ض ص ش
ك ق ف غ ع
و ن م ل گ
      ى ه
ز PDF چاپ نامه الکترونیک

مقطع

نام رشته

 

كارشناسى ناپيوسته

كارشناسى ارشد ناپيوسته

زبان انگليسى - دبيرى

 

 

كارشناسى پيوسته

زبان فرانسه - مترجمى

كاردانى ناپيوسته

كارشناسى ارشد ناپيوسته

دكترا ناپيوسته

زبان و ادبيات فارسى

 

 

كارشناسى پيوسته

زبان و ادبيات فارسى - دبيرى

 

 

كارشناسى ارشد ناپيوسته

زبان و ادبيات فرانسه - ادبى

 

 

كارشناسى پيوسته

زبان وادبيات عربى

 

 

كارشناسى ارشد ناپيوسته

زمين شناسى-فسيل شناسى و چينه شناسى

 

 

كارشناسى پيوسته

زمين شناسى

 

 

كارشناسى ارشد ناپيوسته

زيست شناسى- بيوفيزيك

 

 

كارشناسى ارشد ناپيوسته

زيست شناسى- علوم جانورى

 

 

كارشناسى ارشد ناپيوسته

زيست شناسى - علوم گياهى

 

 

كارشناسى پيوسته

زيست شناسى  - دبيرى

 

 

كارشناسى پيوسته

زيست شناسى سلولى مولكولى – بيوشيمى

 

 

كارشناسى پيوسته

زيست شناسى عمومى