• صفحه اصلى

معرفي معاون عمراني

دكتر سید مسلم سید الحسینی

سمت : معاون عمرانی واحد مشهد

و عضو هیئت علمی دانشكده هنر و معماری

 

شرح وظایف معاونت عمرانی:

 • جمع آوری اطلاعات مقدماتی مورد نیاز طرحهای دانشگاه.
 • تهیه وتائید نقشه های اجرائی ساختمانهای كمتر از یكهزار مترمربع زیربنا(اعم از آموزشی، اداری، خدماتی و غیره).
 • پیگیری امور مربوط به انتخاب مشاورین جهت تهیه طرحهای مورد نیاز دانشگاه.
 • تهیه اسناد مناقصه و فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرحها(انجام  مطالعات لازم به منظور دعوت از پیمانكاران صاحب صلاحیت).
 • اخذ نظر كمیسیون معاملات واحد و سازمان مركزی در مورد میزان هزینه پروژه ها و طرحها براساس مقررات مربوطه.
 • همكاری با دفتر حقوقی دانشگاه جهت تنظیم پیمان ها در چهارچوب متن تائید شده بوسیله سازمان مركزی دانشگاه.
 • نظارت مستمر بر عملكرد مشاوران و پیمانكاران طرف قرارداد دانشگاه.
 • برگزاری جلسات جهت تحویل مطالعات و نقشه های تهیه شده توسط مشاورین.
 • نظارت بر اجرای پروژه ها و طرحها و بررسی مقادیر كار و صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانكاران.
 • برآورد هزینه پروژه ها به منظور پیش بینی و تأمین اعتبار از منابع مالی مورد نظر.
 • فراهم نمودن امكانات نقشه برداری ، آزمایشات فنی و مكانیك خاك و سایر نیازهای فنی پروژه های دانشگاه.
 • بازدید از اراضی مورد نظر جهت مجتمع های دانشگاهی و تهیه گزارش به منظور ارائه به مسئولین مربوطه جهت اخذ تصمیمات لازم.
 • بازدید و اعلام نظر كارشناسی در ارتباط با املاكی كه واحد قصد خرید یا اجاره آنها را برای تامین و توسعه فضای مورد نیاز خود دارد و ارائه آن به مراجع ذیربط.
 • انجام تعمیرات و نگهداری كلیه ساختمانها و تاسیسات واحد.
 • تهیه گزارشات وآمار مربوطه به ساختمانها و تاسیسات و اراضی متعلق و دراختیار دانشگاه و ارائه آن به مراجع ذیربط.
 • تهیه و ارائه گزارش پیشرفت كارهای عمرانی واحد.
 •  نظارت عالیه بر امور اجرایی پروژه های مدارس سماء.