برای مشاهده لیست رشته های مربوط به حروف الفبا بر روی حرف مورد نظر خود (حرف اول رشته مورد نظر) کلیک فرمایید.

ث ت پ ب الف
د خ ح چ ج
س ژ ز ر ذ
ظ ط ض ص ش
ك ق ف غ ع
و ن م ل گ
      ى ه
ش PDF چاپ نامه الکترونیک

مقطع

نام رشته

 

كارشناسى پيوسته

شهرسازى

كارشناسى ارشد ناپيوسته

دكترا ناپيوسته

شيمى - آلى

 

كارشناسى ارشد ناپيوسته

شيمى - شيمى فيزيك

 

كارشناسى پيوسته

شيمى  كاربردى

كارشناسى ارشد ناپيوسته

دكترا ناپيوسته

شيمى تجزيه

 

كارشناسى پيوسته

شيمى محض

  كارشناسى ارشد ناپيوسته شيمى - شيمى معدنى
  كارشناسى ارشد ناپيوسته شيمى - شيمى كاربردى