برای مشاهده لیست رشته های مربوط به حروف الفبا بر روی حرف مورد نظر خود (حرف اول رشته مورد نظر) کلیک فرمایید.

ث ت پ ب الف
د خ ح چ ج
س ژ ز ر ذ
ظ ط ض ص ش
ك ق ف غ ع
و ن م ل گ
      ى ه
ف PDF چاپ نامه الکترونیک

مقطع

نام رشته

كارشناسى ارشد ناپيوسته

فيزيك - اتمى ملكولى

كارشناسى پيوسته

فيزيك - كاربردى