برای مشاهده لیست رشته های مربوط به حروف الفبا بر روی حرف مورد نظر خود (حرف اول رشته مورد نظر) کلیک فرمایید.

ث ت پ ب الف
د خ ح چ ج
س ژ ز ر ذ
ظ ط ض ص ش
ك ق ف غ ع
و ن م ل گ
      ى ه
ك PDF چاپ نامه الکترونیک

مقطع

نام رشته

كاردانى ناپيوسته

كاردان فنى عمران-  كارهاى عمومى ساختمان

كاردانى پيوسته

كامپيوتر

كارشناسى ناپيوسته

كشاورزى - توليدات گياهى

كاردانى پيوسته

كودكيارى - مربى بهداشت مدارس