ساختار سازمانى PDF چاپ نامه الکترونیک

ساختار سازمانى مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات واحد مشهد :

مرکز فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد در راستاى وظايف محوله شامل بخش هاى زير مي باشد :

chart