معرفى پرسنل PDF چاپ نامه الکترونیک

Managment

مديريت مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

دكتر اسماعيل خيرخواه

مدير كل مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

دكتراى كامپيوتر

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1376

مهندس مسلم تورينى

قائم مقام مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

كارشناس كامپيوتر

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1368

Data Center

خدمات اينترنتى و مركز داده ها

مجتبى حسينيون

كارشناس نگهدارى جايگاه اينترنتى دانشگاه

كارشناس كامپيوتر

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1370

عباس سرابى

امور مشتركين اينترنت

كاردان نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1371

مهدى پاكزاد مباركى

كارشناس مسئول ارتباطات اينترنتي و مركز داده ها

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1380

سبد مهدی پوستچی امین

كارشناس نرم افزار

کارشناسی ارشد کامپیوتر- شبکه

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1379

احسان صفار خراسانى

كارشناس مسئول نگهدارى جايگاه اينترنتى دانشگاه

کارشناسی ارشد سیستم های چند رسانه ای

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1385

ستاره آزمون

كارشناس نرم افزار

دانشجو کارشناسی ارشد كامپيوتر هوش مصنوعى

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1388

Statistic and Information

آمار و اطلاعات

نونا حلمى

مدير آمار و اطلاعات ،مشاور مركز فناورى

كارشناس ارشد كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1386

فرشيد نقابى

كارشناس مسئول اطلاعات

كاردان آمار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1371

حسن شعبانى

كارشناس آمار

كارشناسى مديريت

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1375

Network and Hardware Relations

ارتباطات شبكه و سخت افزار

محمد جدى

كارشناس مسئول سخت افزار و شبكه

كارشناس الكترونيك

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1379

حسن سعادت

كاردان الكترونيك

دانشجو كاردان الكترونيك

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1381

علی منشی زاده

کارشناس سخت افزار

کارشناس کامپیوتر سخت افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1387

Design, Develope and software supporting

طراحى و توليد نرم افزار و پشتيبانى

هلاله خوش نيت

كارشناس مسئول توليد سيستم هاى مكانيزه

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1380

حميد رضا آرامى

كارشناس مسئول توليد سيستم هاى مكانيزه

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1382

گيتا چركزى

كارشناس نرم افزار

كارشناس رياضى كامپيوتر

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1371

سيدمرتضى محمدزاده

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1384

مليحه درويشى

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1383

زهره ترابى زاده

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1383

مريم يحيى شيبانى

كارشناس نرم افزار

دانشجو کارشناسی ارشد تجارت الكترونيك

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1383

الهه آدينه محمدى جهانى

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1383

مهدى عبادى

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1385

ابوالفضل جديديان

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1386

نيلوفر دانشگر

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1385

مهرداد خوشدل

كاردان نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شروع همكارى سال 1380

سعيد ستايش

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1386