فنى مهندسى PDF چاپ نامه الکترونیک

دانشكده فنى مهندسى در مجتمع آموزشى قاسم آباد قرار دارد و شامل رشته هاى مشروح زير مى باشد.

اين سايت آموزشى در زمينى به مساحت 72000 متر مربع با زير بنايى بيش از 64 هزار متر مربع احداث گرديده است.

دانشکده فنى مهندسى

اين دانشکده با زير بنايى بالغ بر 28هزار متر مربع در ترم جارى پذيراى دانشجو در رشته هاى مکانيک – عمران –  برق – کامپيوتر – مهندسى پزشکى و فناوری اطلاعات در مقطع مختلف مى باشد.


گروههاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل :

است .

در اين دانشکده 21 مکان به منظور تشکيل 50 آزمايشگاه و کارگاه براى رشته هاى مختلف محصلين اختصاص داده شده است . کتابخانه اختصاصى اين دانشکده داراى بيش از 30 هزار نسخه کتاب  مى باشد که مورد استفاده دانشجويان قرار مى گيرد .

از جمله امکانات و تسهيلاتى که جهت استفاده دانشجويان در اين دانشکده احداث گرديده است مى توان موارد زير را نام برد : پارکينگ سرپوشيده و روباز -سلف سرويس– 2 سالن سر پوشيده ورزشى - زمين چمن فوتبال– شعبه بانک ملى و .....