علوم انسانى PDF چاپ نامه الکترونیک

شامل :

مى باشد.

اين مجتمع با بيش از 10هزارمتر مربع زير بنا در 4 طبقه احداث گرديده دانشجويان اين مجتمع در رشته هاى الهيات و معارف اسلامى – مطالعات خانواده – دينى عربى و مديريت دولتى – حسابدارى – زبان وادبيات فارسى و جغرافیا در مقاطع کاردانى – کارشناسى پيوسته و ناپيوسته – کارشناسى ارشد و دکتراى تخصصى تحصيل مى نمايند .

اين مجتمع داراى کتابخانه اختصاصى با بيش از 44هزار نسخه کتاب و 2 سالن مطالعه ( خواهران و برادران ) مى باشد .