علوم پايه PDF چاپ نامه الکترونیک

 

دانشكده علوم با زيربنايى بالغ بر 7هزارمتر مربع در 4 ساختمان داراى دانشجو مى باشد كه در مقاطع كاردانى ، كارشناسى ، كارشناسى ارشد و دكتراى تخصصى مشغول به تحصيل مى باشند.

گروههاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل :

است .

اختصاص 29 فضاى آموزشى به منظور تشكيل آزمايشگاه ، نمازخانه ، كتابخانه اختصاصى با بيش از 30هزار نسخه كتاب و … از جمله امكانات موجود در اين دانشكده است .