علوم پزشكى PDF چاپ نامه الکترونیک

دانشكده علوم پزشكى
دانشكده پزشكى در زمينى به مساحت 4684 متر مربع با زيربنائى برابر 5939 متر مربع با نام دانشكده پزشكى دكتر شاهين فر در مركز شهر مشهد قرار دارد و تعداد دانشجويان اين دانشكده تا سال تحصيلى جارى 1388 نفر است كه در مقاطع كارشناسى پيوسته و دكتراى حرفه اى مشغول به تحصيل مى باشند . اختصاص 8 مكان به منظور تشكيل آزمايشگاههاى مختلف ، استفاده آموزش از بيمارستانهاى آريا ، 17 شهريور و بيست ودو بهمن و غيره از جمله امكانات آموزشى اين دانشكده است .

گروههاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل :

است .

نمازخانه ، كتابخانه اختصاصى با 20979 نسخه كتاب ، سالن نهارخورى و غيره به منظور استفاده دانشجويان در اين دانشكده ايجاد گرديده است ، مجلات موجود در اين دانشكده و بيمارستان آريا و 22 بهمن شامل 45 عنوان مجله خارجى و 12 عنوان مجله فارسى است . تعداد كتب موجود در بيمارستانهاى آريا و 22 بهمن به ترتيب شامل 4304 و 6826 عنوان كتاب است .