پيراپزشكى PDF چاپ نامه الکترونیک

اين دانشكده در ساختمانى با زيربناى 1500 متر مربع در حال حاضر 567 نفر دانشجو در رشته كودكيارى (بهداشت مدارس) تکنسين اتاق عمل و تکنسين هوشيارى در آن مشغول به تحصيل مى باشند. كتابخانه اين دانشكده داراى 5901 نسخه كتاب مى باشد.