حقوق، علوم سياسى و زبان هاى خارجه PDF چاپ نامه الکترونیک

دانشكده حقوق ، علوم سياسى و زبان با زيربناى ببش از 5هزارمتر مربع داراى دانشجو مى باشد كه در مقطع كارشناسى و کارشناسى ارشد مشغول به تحصيل مى باشند. كتابخانه اختصاصى اين دانشكده داراى بيش از 27 هزار نسخه كتاب بوده و تعداد مجلات قابل دسترس شامل 16 عنوان مجله فارسى است.

گروههاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل :

است .