گروههاى مستقل PDF چاپ نامه الکترونیک

اين گروه در ساختمانى بازيربناى بالغ بر 2هزارو400 متر مربع داراى دانشجو مى باشد كه در مقاطع كارشناسى ارشد و كارشناسى پيوسته و نا پيوسته مشغول به تحصيل مى باشند.كتابخانه اختصاصى اين دانشكده داراى حدود 6هزارنسخه كتاب مى باشد.

لازم به ذکر است که پروژه مجموعه فرهنگى دانشگاه شامل مسجد و آمفى تآتر و فضاهاى جنبى شامل نمايشگاه ، سالن پذيرايى و بخشهاى فرهنگى با زيربنايى معادل  6386 نيز در اين مجتمع احداث گرديده است.