لیست شماره تلفن هاى سازمان مركزى PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

 

سازمان مركزى 1 و 2

دفتر رئيس دانشگاه

36619315

دفتر رياست فاكس

36619315
نهاد نمايندگى رهبرى 36630039
دبيرخانه هيات امناي استان
مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات 36627512

معاونت پژوهشى

36637842

معاونت آموزشي 36637847

معاونت اداري و مالي

36620213

معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان

 

معاونت عمراني

36637873

معاون پزشكي- امور حقوقى- بين المللى

36620152

دفتر تحصيلات تكميلي

 

امور آموزشي و ثبت نام

36220010

معاونت دانشجويي

36612636

مدير كل امور پژوهشي

 

مدير كل امور مالي و ذيحسابي

 

امور شهريه 36228309
صندوق رفاه دانشجويان 36233833
اداره صدور و رسيدگي به اسناد 36204043
صندوق پس انداز كاركنان-حقوق و دستمزد 36216153
اداره اموال 36228310

امور اداري-كارگزيني

 

دفتر روابط عمومي

36620154

مدير تداركات

36620241

امور عمومي - كارگزيني

مدير امور فرهنگي

36612636

مدير امور كتابخانه ها

36226605

دفتر حراست و حفاظت فيزيكى

36620284

گزينش -هيات جذب

36620176

كارگزيني هيات علمي

دبيرخانه ( فاكس )

مركز پيام

 

اداره فارغ التحصيلان

36230721

صندوق رفاه دانشجويان

 

حسابداري دانشجويان

 

ستاد شاهد و ايثارگران 36615688