لیست شماره تلفن هاى سازمان مركزى PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

 

سازمان مركزى 1 و 2

دفتر رئيس دانشگاه

35251275

دفتر رياست فاكس

35251276
نهاد نمايندگى رهبرى 36630039
دبيرخانه هيات امناي استان 35251280
مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات 36627512

معاونت پژوهشى

35251277

معاونت آموزشي 35251562

معاونت اداري و مالي

35251279

معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان

35251282

معاونت عمراني

35251290

معاون پزشكي- امور حقوقى- بين المللى

35251287

دفتر تحصيلات تكميلي

 

امور آموزشي و ثبت نام

36220010

معاونت دانشجويي

36612636

مدير كل امور پژوهشي

 

مدير كل امور مالي و ذيحسابي

 

امور شهريه 36228309
صندوق رفاه دانشجويان 36233833
اداره صدور و رسيدگي به اسناد 36204043
صندوق پس انداز كاركنان-حقوق و دستمزد 36216153
اداره اموال 36228310

امور اداري-كارگزيني

35251299

دفتر روابط عمومي

35251285

مدير تداركات

35251291

امور عمومي - كارگزيني

35251322

مدير امور فرهنگي

36612636

مدير امور كتابخانه ها

36226605

دفتر حراست و حفاظت فيزيكى

35251288

گزينش -هيات جذب

35251276

كارگزيني هيات علمي

دبيرخانه ( فاكس )

35251295

مركز پيام

 

اداره فارغ التحصيلان

36230721

صندوق رفاه دانشجويان

 

حسابداري دانشجويان

 

ستاد شاهد و ايثارگران 36615688