لیست شماره تلفن هاى دبيرخانه هيات امنا PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

دبیرخانه  هيات امنا


دبير منطقه

8536009

مسئول دبيرخانه

8546550

مسئول دبيرخانه ( فاكس )

8543004

امور فرهنگي

8536008

تلفنخانه

2 – 8535380