لیست شماره تلفن هاى دانشكده حقوق PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان


رئيس دانشكده ( فاكس  )

051-36636715

مدير گروه زبان فرانسه

051-36637185

مدير گروه حقوق

051-36622500

مدير گروه علوم سياسي

051-36619600

مدير گروه زبان انگليسي

051-36634763

آموزش

051-36635114

دفتر فرهنگ اسلامي

051-36642089

دفتر بسيج

051-36616646

تلفنخانه

051-36635064- 36635065- 36642083