لیست شماره تلفن هاى دانشكده معمارى وهنر PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

دانشكده معماري و هنر


رئيس دانشكده و فاكس

051-36641262

مدير گروه معماري

051-36627510

مدير گروه شهرسازي

051-36624824

مدير گروه طراحي صنعتي

051-36635087