لیست شماره تلفن هاى دانشكده فنى مهندسى PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

 

دانشكده فنى مهندسى


رياست دانشكده و فاكس

051-36612960

معاونت پشتيباني

051-36637094

معاونت آموزشي

051-36625215

آموزش دانشكده

051-36629781

مدير گروه تربيت بدني

051-36619315

فوق برنامه تربيت بدني

051-36635245

مدير گروه جغرافيا

051-36619316

مدير گروه عمران

051-36624813

مدير گروه مكانيك

051-36625046

مدير گروه مهندسي پزشكي

051-36629467

مدير گروه كامپيوتر

051-36632465

مدير گروه معارف اسلامي

051-36614152

مدير گروه متالورژي

051-36641925

مدير گروه برق مخابرات

051-36641816

دفتر فصلنامه علمي پژوهشي

051-36625055

دفتر فرهنگ اسلامي

051-36627740

مدير امور عمومي و خدمات

051-36629611

انتظامات

051-36637013

تاسيسات

051-36627553

كانون قرآن و عترت

051-36624203

حوزه بسيج دانشجويي

051-36634070

حوزه بسيج دانشجويي خواهران

051-36611327

بسيج دانشجويي دانشكده

051-36616290

فروشگاه تعاوني مصرف

051-36613807

سلف سرويس

051-36614598

تلفن اينترنتي

9661036

تاكسي تلفني كانون

051-36639007

انجمن اسلامي

051-36613018

مركز اطلاعات و آمار

051-36627512

ساختمان مهندسي ( شماره 3 )

051-36642610

ساختمان مهندسي ( شماره 2 – هاشميه  )

051-38830365

تلفنخانه

3 - 051-36613000

دانشكده معماري و هنر


رئيس دانشكده و فاكس

051-36641262

مدير گروه معماري

051-36627510

مدير گروه شهرسازي

051-36624824

مدير گروه طراحي صنعتي

051-36635087

مجتمع علوم انساني


رياست مجتمع

051-36613194

معاونت

051-36613195

گروه الهيات

051-36613197

گروه تاريخ

051-36613189

دانشکده علوم


رئيس دانشكده

051-38437107

دفتر رئيس ( فاكس )

051-38424020

دفتر فرهنگ اسلامي

051-38416111

مدير امور عمومي

051-38425530

تاسيسات

051-38419215

انتظامات

051-38441598

آموزش

051-38426141

گروه رياضي

051-38429520

گروه آمار

051-38441324

گروه شيمي

051-38414182

گروه زيست شناسي

051-38435050

گروه زمين شناسي

051-38403490

نمايشگاه و فروشگاه كتاب

051-38432687

آزمايشگاه ( خيابان آبكوه )

051-38407044

تلفنخانه

051-38435000  – 38416015 – 38417015

دانشکده علوم تربیتی


رئيس ( فاكس )

051-36042329

خدمات كامپيوتر

051-36042152

دفتر مشاوره و راهنمايي

051-36097493

تلفنخانه

051-36044048-36088998

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان


رئيس دانشكده ( فاكس  )

051-36636715

مدير گروه زبان فرانسه

051-36637185

مدير گروه حقوق

051-36622500

مدير گروه علوم سياسي

051-36619600

مدير گروه زبان انگليسي

051-36634763

آموزش

051-36635114

دفتر فرهنگ اسلامي

051-36642089

دفتر بسيج

051-36616646

تلفنخانه

051-36635064- 36635065- 36642083

دانشکده پزشکی


رياست

051-32250049

رياست (فاكس )

051-32250048

دفتر باليني

051-32220906

معاونت علوم پايه

051-32250046

دفتر فرهنگ اسلامي

051-32250045

تلفنخانه

051-32250041 - 4

دانشکده پیراپزشکی


رئيس

051-37612717

گروه هوشبري و اتاق عمل

051-37683979

تلفنخانه

051-37688620

سایر قسمتها


انبار مركزي

051-36612411

سلف سرويس ( فلسطين )

051-37654846

مركز رفاهي فرهنگي

051-36621345-6

مركز رفاهي فرهنگي ( فاكس )

051-36621348

دفتر نهاد

051-38408008

دفتر نهاد  ( فاكس )

051-38434174

آموزشكده سما ( پسران )

3 – 38763131

آموزشكده سما ( خواهران )

4 - 36631002

دبیرخانه منطقه 9


دبير منطقه

051-38536009

مسئول دبيرخانه

051-38546550

مسئول دبيرخانه ( فاكس )

051-38543004

امور فرهنگي

051-38536008

تلفنخانه

2 – 38535380