لیست شماره تلفن هاى دانشكده علوم تربيتى PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

دانشکده علوم تربیتی

رئيس ( فاكس )

051-36042329

خدمات كامپيوتر

051-36042152

دفتر مشاوره و راهنمايي

051-36097493

تلفنخانه

051-36044048-36088998