لیست شماره تلفن هاى دانشكده علوم PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

 

دانشکده علوم


رئيس دانشكده

051-38437107

دفتر رئيس ( فاكس )

051-38424020

دفتر فرهنگ اسلامي

051-38416111

مدير امور عمومي

051-38425530

تاسيسات

051-38419215

انتظامات

051-38441598

آموزش

051-38426141

گروه رياضي

051-38429520

گروه آمار

051-38441324

گروه شيمي

051-38414182

گروه زيست شناسي

051-38435050

گروه زمين شناسي

051-38403490

نمايشگاه و فروشگاه كتاب

051-38432687

آزمايشگاه ( خيابان آبكوه )

051-38407044

تلفنخانه

051-38435000  – 38416015 – 38417015