لیست شماره تلفن هاى مجتمع علوم انسانى PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

مجتمع علوم انساني


رياست مجتمع

051-36613194

معاونت

051-36613195

گروه الهيات

051-36613197

گروه تاريخ

051-36613189