لیست شماره تلفن هاى ساير قسمتها PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

سایر قسمتها

 


انبار مركزي

6612411

سلف سرويس ( فلسطين )

7654846

مركز رفاهي فرهنگي

6-6621345

مركز رفاهي فرهنگي ( فاكس )

6621348

دفتر نهاد

8408008

دفتر نهاد  ( فاكس )

8434174

آموزشكده سما ( پسران )

3 – 8763131

آموزشكده سما ( خواهران )

4 - 6631002

بیمارستان آریا

2229094

بیمارستان 22 بهمن

2595516

سلف سرویس

6614598

گلبهار ( ریاست )

2190