لیست شماره تلفن هاى دانشكده پيراپزشكى PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

دانشکده پیراپزشکی

رئيس

051-37612717

گروه هوشبري و اتاق عمل

051-37683979

تلفنخانه

051-37688620