لیست شماره تلفن هاى دانشكده پزشكى PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶

دانشکده پزشکی

رياست

051-32250049

رياست (فاكس )

051-32250048

دفتر باليني

051-32220906

معاونت علوم پايه

051-32250046

دفتر فرهنگ اسلامي

051-32250045

تلفنخانه

051-32250041 - 4