ليست شماره تلفنهاى داخلى سازمان مركزى 1 PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۳۱

ليست شماره تلفنهاي داخلي سازمان مركزي شماره يك

شماره تلفن اصلى 6220010

نام مركز

شماره داخلى

نگهباني

205

تلفنخانه

202

رئيس اداره دريافت وپرداخت

204

حسابداري

203

رئيس اداره اطلاعات وآمار

207

اداره اطلاعات وآمار

206

مدير كل آموزش

255- 208

دفتر آموزش

254

اداره ثبت نام

211

رئيس اداره امتحانات

258

اداره امتحانات

256- 260- 210

رئيس اداره فارغ التحصيلان

253

مدير كل امور اداري

217

دفتر امور اداري

220

رئيس كارگزيني كاركنان

218

كارگزيني كاركنان

222

كارگزيني رفاهي

219

رئيس دبيرخانه و بايگاني

225

مسئول دبير خانه

223

دبير خانه

224- 223- 226

بايگاني

221

رئيس كارگزيني اساتيد

214

كارگزيني اساتيد

266- 213

مدير تداركات

272

تداركات

271

رئيس اداره حقوقي

228

اداره حقوقي

229

حراست

230

رئيس دفتر گزينش

237

گزينش

233- 235

مسئول بسيج كاركنان

227

كميته انضباطي دانشجويي

236

مدير روابط عمومي

279

دفتر روابط عمومي

280

خوشنويسي

277

ارتباط با رسانه ها ، سمعي و بصري – خبرگزاري آنا

278

خبرگزاري ايسكانيوز

280

معاونت عمراني

274

رئيس دفتر رياست

247

دفتر رياست

248

رئيس اداره امور بين الملل

246

معاونت علوم پزشكي

240

تحصيلات تكميلي

240

دفتر مجله پزشكي

244

معاونت آموزشي

283

دفتر معاونت آموزشي

284

معاونت اداري و مالي

287

دفتر معاونت اداري مالي

286- 288

دفتر مطالعات

290

كانون فارغ التحصيلان

291

دفتر طرح و برنامه

292

دفتر طرح و برنامه عباسي

293

اتاق شورا

289

آبدارخانه

241

مركز پيام

285

ساختمان شماره2

209

دانشكده علوم

295

دانشكده مهندسي

81

مجتمع علوم انساني

243