اطلاعيه ثبت نام وام بانك قرض الحسنه مهر ايران PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۶

دانشجويان محترم متقاضي وام براي نيمسال دوم 96 – 95 مي توانند از تاريخ 28/9/95 به پرتال دانشجويي دانشگاه ستون شهريه / وام دانشجويي بانك قرض الحسنه مراجعه و نسبت به درخواست خود اقدام نمايند.

 

1-     دانشجويانيكه تا قبل از 22/10/95 نسبت به ثبت نام و تكميل و تحويل مدارك به بانك قرض الحسنه مهر شعبه مركزي به آدرس بلوار سجاد نبش حامد شمالي اقدام نمايند ، وام دريافتي براي پيش پرداخت شهريه ثابت در نظر گرفته خواهد شد.

2-     دانشجويانيكه بعد از تاريخ فوق نسبت به ثبت نام و تحويل مدارك اقدام نمايند فقط جهت شهريه متغير مي توانند از وام استفاده نمايند و ملزم به پيش پرادخت شهريه ثابت بصورت نقدي و قبل از انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95 مي باشند.

3-     بانك قرض الحسنه مهر از تاريخ 25/10/95 تاريخ 10/11/95 به مدت دو هفته جهت دريافت و تكميل مدارك اعطاي وام در محل دانشكده مهندسي مستقر خواهد شد.

تذكر: تقاضاي قبلي ( نيمسال اول 96-95) در ارتباط با وام بانك قرض الحسنه مهر فاقد اعتبار بوده و نياز به تقاضاي مجدد مي باشد.

اداره كل امور مالي دانشگاه