قابل توجه كليه دانشجويان دكتري تخصصي متقاضي شركت درآزمون جامع تير ماه 97 PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۴

1- توزيع كارت ورود به جلسه بخش كتبي آزمون جامع دانشجوياني كه به موقع نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نموده اند در روز درشنبه 11/04/97 در محل سازمان مركزي شماره 2 واقع در اماميه 42 اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي صورت مي گيرد . لذا دانشجوياني كه واجد شرايط مي باشند بايد با دردست داشتن كارت ملي از ساعت 8 صبح الي 18 شخصا مراجعه و كارت خود را دريافت نمايند . بديهي است هيچ دانشجويي بدون كارت ورود به جلسه مجاز به شركت در آزمون جامع نخواهد بود.

2- محل برگزاري بخش كتبي آزمون جامع ، مجتمع علوم انساني واقع در مجتمع آموزشي قاسم آباد مي باشد .

3- همراه داشتن تلفن همراه و يا وسيله اضافي در محل آزمون ممنوع است .

4- آزمون راس ساعت 30/9 صبح روز سه شنبه مورخ 12/ 04/ 97 آغاز خواهد شد . لذا دانشجويان عزيز بايد حداقل نيم ساعت قبل با همراه داشتن كارت ملي و كارت ورود به جلسه در محل حوزه آزمون حضور يابند.

5- آزمون در دو نوبت صبح و عصر مي باشد بطوري كه نوبت اول از ساعت 30/9 الي 30/13 و نوبت دوم 30/14 الي 30/20 خواهد بود. فاصله يكساعت 30/13 الي 30/14 براي استراحت و نماز و ناهار دانشجويان در نظر گرفته شده است . لازم به توضيح اينكه در نوبت عصر ، زمان آزمون با توجه به تعداد سئوالات وزمان اختصاص يافته براي پاسخگويي هر رشته خواهد بود.

6- غيبت در يكي از جلسات صبح يا عصر به منزله مردودي در آزمون جامع محسوب مي گردد ولي چنانچه دانشجويي در هر دو جلسه صبح وعصر آزمون جامع غيبت نمايد ، غايب منظور مي شود.

7- بخش شفاهي آزمون جامع در روزهاي چهارشنبه 13/04/97 و پنج شنبه 14/04/97 بر اساس جدول برنامه زمانبندي كه هر گروه آموزشي اعلام ميدارد در دانشكده محل تحصيل هر رشته برگزار خواهد شد ودانشجويان محترمي كه در آزمون بخش كتبي مورخ 12/04/97 حضور داشته اند ، بايد در زمان اعلام شده براي بخش شفاهي آزمون جامع حاضر باشند بديهي است در صورت حضور در بخش كتبي آزمون جامع و غيبت در بخش شفاهي دانشجو مردود محسوب مي گردد و بالعكس نيز چنانچه در بخش كتبي غايب باشد ، مجاز به شركت در بخش شفاهي نخواهد بود و در صورت شركت در بخش شفاهي مردودي تلقي مي گردد و يك نوبت از دو نوبت مجاز شركت در آزمون جامع ، محاسبه مي گردد.

8- نتايج آزمون شفاهي و كتبي متعاقبا از طريق سايت دانشگاه به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد.

اداره كل امورآموزش وتحصيلات تكميلي