علوم پزشكى و پيراپزشكى PDF چاپ نامه الکترونیک

شامل دو دانشكده علوم پزشكى و پيراپزشكى مى باشد:

1- دانشكده علوم پزشكى
دانشكده پزشكى در زمينى به مساحت 4684 متر مربع با زيربنائى برابر 5939 متر مربع با نام دانشكده پزشكى دكتر شاهين فر در مركز شهر مشهد قرار دارد و تعداد دانشجويان اين دانشكده تا سال تحصيلى جارى 1388 نفر است كه در مقاطع كارشناسى پيوسته و دكتراى حرفه اى مشغول به تحصيل مى باشند . اختصاص 8 مكان به منظور تشكيل آزمايشگاههاى مختلف ، استفاده آموزش از بيمارستانهاى آريا ، 17 شهريور و بيست ودو بهمن و غيره از جمله امكانات آموزشى اين دانشكده است .

نمازخانه ، كتابخانه اختصاصى با 20979 نسخه كتاب ، سالن نهارخورى و غيره به منظور استفاده دانشجويان در اين دانشكده ايجاد گرديده است ، مجلات موجود در اين دانشكده و بيمارستان آريا و 22 بهمن شامل 45 عنوان مجله خارجى و 12 عنوان مجله فارسى است . تعداد كتب موجود در بيمارستانهاى آريا و 22 بهمن به ترتيب شامل 4304 و 6826 عنوان كتاب است .


2- دانشكده پيرا پزشكى

اين دانشكده در ساختمانى با زيربناى 1500 متر مربع در حال حاضر 567 نفر دانشجو در رشته كودكيارى (بهداشت مدارس) تکنسين اتاق عمل و تکنسين هوشيارى در آن مشغول به تحصيل مى باشند. كتابخانه اين دانشكده داراى 5901 نسخه كتاب مى باشد.