كشاورزى PDF چاپ نامه الکترونیک

رشته هاى كشاورزى در مجتمع آموزشى گلبهار قرار دارند. اين مجتمع كه توسعه آينده دانشگاه عمدتاً در اين مركز خواهد بود داراى زمينى به مساحت 200 هكتار مى باشد كه در حال حاضر  ساختمان آموزشى به مساحت 22015 متر مربع پذيرای 2000 نفر دانشجو در رشته هاى كشاورزى ـ تربيت بدنى ـ تأسيسات ـ ساخت وتوليد و صنايع فلزى مى باشد .

وب سايت : http://golbahar.mshdiau.ac.ir

همچنين اين مركز هم اكنون داراى زمين ورزشى و سالن سرپوشيده ورزشى و كتابخانه اختصاصى با بيش از 27 هزار نسخه كتاب و 32 آزمايشگاه در فضاى مستقل مى باشد .

گروههاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل :