آدرس مجتمع آموزشى دانشگاه در شهرجديد گلبهار PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۲۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۰۸

آدرس : کيلومتر30جاده مشهد- قوچان شهر جديد گلبهار - پردیس دانشگاه آزاداسلامی مشهد

 تلفن:3250-0582632