iaum

insta bale

  • صفحه اصلى

نکات مهم هنگام ورود به آموزشیار براى ورودی ما قبل ۹۹ و ورودی ۹۹

login

 

 صفحه کلید در حالت لاتین باشد.(زبان صفحه کلید انگلیسی باشه)

حروف بزرگ و کوچک رعایت شود چون آموزشیار به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

شماره دانشجویی دانشجویان ورودی ما قبل ۹۹

  کد واحد دانشگاهي + شماره شناسايي

کد واحد مشهد 111
.....111398

✓ کد گلبهار 827
.....827395

شماره دانشجویی دانشجویان ورودی ۹۹

  شماره دانشجویی ۱۴ رقمی

✓ واحد مشهد  
.....399111
✓ گلبهار
.....399827