تذکر !

    تذکر! : سوابق ایمیل های ارسالی (Sent Mail)  شما بعد از 180 روز بطور اتوماتیک حذف می شود.

    تذکر! : به حجم MailBoxخود دقت نمایید.در صورتی که MailBox پرشود  قادر به دریافت و ارسال ایمیل نخواهید بود.
پست الکترونیک