قابل توجه دانشجویان استفاده کننده از پارکینگ پردیس قاسم آباد چاپ
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۰
دانشجوي محترم با توجه به اينكه تردد در پاركينگ پرديس قاسم آباد از مردادماه گذشته صرفا درصورت داشتن برچسب RFID  نصب شده بر بالاي شيشه جلو خودرو امكان پذير است.لطفا درصورت نياز به استفاده از پاركينگ حتما قبل از اقدام به ورود از طريق منوي خدمات دانشجويي-پاركينگ- درخواست برچسب RFID  پاركينگ در پرتال اقدام به
تقاضاي برچسب نماييد ودر محل پاركينگ تحويل بگيريد.در غيراينصورت امكان استفاده وجود نخواهد داشت
http://pr.mshdiau.ac.ir/index.php/2015-07-05-06-38-37/farhangi-ejtemaee/8769-sa32