بازديد مديران و كارشناسان صنايع هاي مختلف دفاعي استان...