ريس دانشكده پيراپزشكي

نام: زهرا

نام‌خانوادگى: سوئدى

گروه آموزشى: پرستارى

مرتبه علمى : مربى

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى ارشد

مديريت بهداشت جامعه

آزاد اسلامى تهران

ايران

       

 

 

مقالات علمى ارائه شده در همايش ها

عنوان مقاله

نام همايش

 

سال

مكان

نقش پرستاران در بررسى اپيدميولوژيك عفونت هاى بيمارستانى

كنترل عفونت هاى بيمارستانى

 

1382

مشهد

بررسى گذشته نگر تاثير آموزش در نظم مراجعه زنان به واحدهاى تنظيم خانواده مركز بهداشتى درمانى مشهد

كنگره سراسرى آموزش بهداشت

 

1382

يزد

موانع اجراى تنظيم خانواده در ايران

جمعيت،تنظيم خانواده وتوسعه پايدار

 

1380

ابهر

نقش مديريت در ارائه خدمات بهداشتى -درمانى

نقش مديريت در ارائه خدمات بهداشتى -درمانى

 

1379

كرمان

مشاوره با عقب ماندگان ذهنى

بهره گيرى از فرآيند مشاوره در پرستارى

 

1379

شيراز

بهره ورى ونقش آن در مديريت (كيفيت فراگير)

كنفرانس ماهيانه پرستارى

 

1378

مشهد

عدم تحرك و تاثيرات آن برسيستم هاى مختلف بدن

كنگره سراسرى پرستارى توانبخشى

 

1378

تهران

بررسي عوامل موثر بر نظم مراجعه زنان داراى پرونده بهداشتى

اولين همايش ملى پژوهش در شبكه هاى بهداشتى درمانى كشور

 

1376

مشهد

بررسى برخى عوامل موثر در مراجعات منظم زنان به واحدهاى تنظيم خانواده مراكز بهداشتى درمانى

همايش علمى پژوهشى دانشكده

علوم پزشكى

 

1381

مشهد

بررسي تاثير كلاس هاى آموزش خانواده در آگاهى ،نگرش و عملكرد والدين نسبت به مسائل آموزشى –فرهنگى وتربيتى در مدارس مشهد

بررسي تاثير كلاس هاى آموزش خانواده در آگاهى ،نگرش و عملكرد

والدين نسبت به مسائل آموزشى –فرهنگى وتربيتى در مدارس مشهد

 

1383

مشهد

 

 

 

 

 

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد

شماره

سال انتشار

بررسى عوامل بازدارنده در اجراى برنامه هاى تنظيم خانواده

دانش پرستارى

هشتم

27-26

1381

رشد جمعيت

دانش پرستارى

-

34-33

1383

بررسى شيوع پوسيدگى هاى دندانى در دانش آموزان 6تا 12 ساله

فصل نامه علوم پزشكى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

اول

اول

1384

بررسى وضعيت دانش آموزان دبستانى شهر مشهد به روش تن سنجى

دانش پرستارى

-

40

1385

كتابهاى تاليفى

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

راهنماى واكسيناسيون

معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

سخن گستر

اول

1386

گيتى زعفرى

كتاب سفيد واكسيناسيون  انتشارات زبرجد  مشهد  اول1396