iaum

insta bale

معرفي گروه علوم سياسي

علم سیاست مدرن بخشی از علوم اجتماعی است که با مطالعهٔ دولت، حکومت و سیاست در ارتباط است.ارسطو این علم را به عنوان مطالعهٔ حکومت تعریف می‌کند. این علم بسیار زیاد با سیاست در عرصهٔ نظرو در میدان عمل، تحلیل نظام‌های سیاسی و رفتارهای سیاسی سر و کار دارد. اندیشمندان سیاسی خود رادرگیر در شناسایی ارتباطات اساسی میان شرایط و تحولات سیاسی می‌بینند و از طریق این کار سعی درساختن اصولی اساسی برای منظم کردن علم سیاست و پیش بینی کارهای سیاسی در جای جای دنیا دارند.علم سیاست با رشته‌های دیگر هم تداخل دارد؛ من‌جمله، اقتصاد، حقوق، روان‌شناسی، تاریخ، مردم شناسی،حقوق اداری، سیاست عمومی، سیاست ملی، ارتباطات بین‌الملل، سیاست تطبیقی، جامعه‌شناسی، موسساتسیاسی و نظریه‌های سیاسی. گرچه قرن نوزدهم را زمان تدوین تمام شاخه‌های علوم اجتماعی می‌دانند، اماعلم سیاست ریشه‌هایی در دوران باستان دارد؛ در واقع، این علم تقریباً ۲۵۰۰ سال پیش توسط  کارهاي   افلاطون و ارسطو سازمان یافت.

علم سیاست معمولاً خود به چند زیر شاخه و گرایش متمایز تقسیم می‌شود .

فلسفه سیاست   سیاست تطبیقی  جامعه‌ شناسی سیاسی   سیاستگذاری عمومی   مطالعات منطقه‌ای  روابط بین‌الملل   تاریخ تحولات سیاسی

فلسفهٔ سیاست، منطق موجود برای یک دولت مطلوب، قوانین مناسب و ویژگی‌های متمایز هر کدام است. سیاست تطبیقی، علم مقایسه و تعلیم گونه‌های متفاوت قانون اساسی، بازیگران عرصهٔ سیاست، قانون گذارانو دیگر زمینه‌های مرتبط است و همهٔ این‌ها از نقطه نظر درون هر کشور مطالعه می‌شوند. روابط بین‌الملل با روابط میان دولت-ملت‌ها و شرکت‌ها و نهادهای فرا دولتی و چند ملیتی سر و کار دارد.

علم سیاست از منظر روش شناختی شاخه‌ای از روش‌های پژوهشی اجتماعی است. رویکردهایی که در این علموجود دارند شامل؛ پوزیتویسم، تفسیر گرایی، نظریهٔ انتخاب منطقی، رفتار گرایی، ساختار گرایی، پسا ساختارگرایی، رئالیسم یا واقع گرایی، نهاد گرایی و پلورالیسم یا کثرت گرایی است. علم سیاست به عنوان یکی ازشاخه‌های علوم اجتماعی، از روش‌ها و تکنیک‌هایی استفاده می‌کند که شامل دو دسته هستند؛ منابع دست اول،همچون اسناد تاریخی و مدارک رسمی، و منابع دست دوم، همچون مقالات علمی نشریات، تحقیقات منطقه‌ای،  تحلیل‌های آماری، مطالعات موردی، پژوهش‌های تجربی و مدل سازی.علم سیاست به عنوان یک رشته، یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است که در دانشگاه در بخش دانشکدهعلوم انسانی قرار می‌گیرد ودر بعضی از کالج‌های آمریکایی که فضای مجزایی برای مدرسه یا کالج هنر و علماختصاص داده نشده است، کالج علوم سیاسی نیز مانند سایر رشته‌ها در ساختمان مجزایی به عنوان بخشی ازمدرسهٔ علوم انسانی قرار گرفته است.در حالی که فلسفهٔ سیاسی کلاسیک در درجهٔ اول با افکار یونانی وروشنگری تعریف می‌شود، اندیشمندان علم سیاست با دغدغهٔ بسیاری برای مدرنیت و مفهوم معاصر دولت ملت شناخته می‌شوند، که البته این دغدغه با مطالعهٔ افکار و نظریات کلاسیک نیز همراه است. 

معرفي گروه علوم سياسي واحد مشهد

گروه علوم سياسي مشهد قديمي ترين گروه علوم سياسي در شرق كشور مي باشد. اين گروه در سال 1371 تاسيس گرديد واز همان سال در دوره كارشناسي علوم سياسي اقدا م به پذيرش دانشجو نمود .در سال 1384 اولين گرايش كارشناسي ارشد علوم سياسي راه اندازي شد ودر حال حاضر در سه گرايش علوم سياسي ،روابط بين الملل و انديشه سياسي در اسلام دانشجو دارد.همچنين در اين گروه مقطع دكتري از مهرماه 1395 در دو گرايش مسائل ايران وانديشه سياسي تشكيل گرديده است.

مديران گروه علوم سياسي

دكتر سيد محمد حسيني 1371 1378
دكتر علي اصغر داوودي 1379 1383
دكتر غلامرضا خواجي 1384 1385
دكتر احمد جوانشيري 1385 1392
دكتر حميد سعيدي جوادي 1392 تاكنون

 

 اعضاء گروه 

دكتر علي اصغر داوودي  دكترسعيد گازراني  دكتر محسن مدير شانه چي
دكتر جليل رحيمي جهان آبادي دكتر احمد جوانشيري دكتر حميد سعيدي جوادي
آقاي سيد تقي حسيني آقاي سيد جلال غمامي آقاي سعيد حميدي پور